Profil spoločnosti / účtovníctvo a účtovné poradenstvo

• daňové poradenstvo

• ekonomicko-organizačné poradenstvo

S výkonom účtovných služieb a účtovného poradenstva má naša spoločnosť najbohatšie skúsenosti. V súčasnosti vieme plnohodnotne nahradiť ekonomické oddelenie spoločnosti klienta.
Základným cieľom je poskytovať služby tak, aby účtovná evidencia bola vedená v súlade so zákonom 431/2002 o účtovníctve a so všetkými súvisiacimi predpismi, a aby poskytovala presné informácie v zrozumiteľnej forme podľa individuálnych potrieb a požiadaviek.

V rámci finančného účtovníctva ponúkame nasledovné služby:

- externé spracovanie účtovníctva
- vypracovanie účtovnej závierky
- účtovné poradenstvo
- vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky
- vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovníctva
- vedenie mzdovej agendy


Aj keď doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že najoptimálnejšie výsledky pre klienta prináša komplexné spracovanie danej problematiky, realizujeme aj jednorázové (krátkodobé) projekty zamerané na riešenie konkrétnych čiastkových problémov klienta (vypracovanie vnútropodnikových smerníc, návrh analytickej evidencie, vypracovanie systému obehu dokladov a pod.)

 

 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI | POSKYTOVANÉ SLUŽBY | KONTAKTY | NA STIAHNUTIE